Jaarstukken 2020
portal

Welkom op de website van de jaarstukken 2020 van de gemeente Zwolle.

Met de jaarstukken 2020 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de begroting 2020. De Jaarstukken 2020 bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening:

 • Het Jaarverslag bestaat uit de algemene beschouwing, de programmaverantwoordingen en de paragrafen.
 • De Jaarrekening bestaat uit het financieel verslag. Daarin staan de grondslagen, de balans en de programmarekening.

De Jaarstukken zijn een spiegel van de Begroting 2020. Op de website staan dezelfde 10 begrotingsprogramma’s. Per begrotingsprogramma staan de ambitie, het doel en de criteria uitgelegd. .

De controleverklaring van onze accountant PwC bij de Jaarstukken 2020 kunt u vanaf 31 mei vinden via www.zwolle.nl/beleidscyclus

Onderstaande lijst toont de onderdelen van de Jaarstukken 2020 waar de controleverklaring van PwC betrekking op heeft. Het gaat om het onderdeel ‘jaarrekening’ (met uitzondering van arbeidsgerelateerde lasten, subsidiestaat en lijst maatschappelijk en economisch vastgoed) en de bijlagen over WNT, SiSa en taakvelden.

De jaarrekening bestaat uit:

 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 • Balans met toelichting (per 31 december 2020);
 • Programmarekening, met daarin:
  • Programmarekening 2020 (overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2020).
  • Overzicht per doel.
  • Toelichting met de belangrijkste verschillen.
  • Incidentele baten en lasten.
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves.
  • Overzicht per taakveld.
  • Berekening EMU-saldo.
  • Overzicht van reserves.
  • Overzicht van voorzieningen.
  • Onvoorzien.
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.
  • Restantkredieten.
  • SiSa-bijlage.

Heeft u vragen over de Jaarstukken 2020? Neem dan contact op met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 31 mei 2021

 • Binnen het onderdeel 'domeinen' vindt u een beschrijving van de doelen, de activiteiten en projecten en de bijbehorende financiën. In de jaarstukken is per doel beschreven wat de inzet was (conform Begroting) en hoe de uitvoering heeft plaatsgevonden.

 • Het onderdeel 'paragrafen' bevat de wettelijke voorgeschreven onderdelen lokale heffingen, weerstandsvermogen & risico's, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

 • Het onderdeel 'jaarrekening' omvat onder andere de toelichting op de balans, de exploitatie en andere financiële informatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:57:43 met de export van 05/31/2021 10:07:43